Jak vytvořit zdroje na investice – dvojnásobná rentabilita

CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství. Má vlastní know-how v oblasti výroby, modernizací a oprav hnacích a speciálních drážních vozidel. Jedná se o firmu vycházející z tradičně vysoké úrovně českého železničního průmyslu. Svoji budoucnost vidí v inovacích a komplexních službách.

Potřeba klienta

Aby měla firma dostatečné zdroje na inovace, rozhodla se věnovat vysokou pozornost vnitřnímu zefektivnění, které sleduje pomocí rentability. V roce 2017 si management nastavil cíl svoji rentabilitu do dvou let zdvojnásobit.
V tomto duchu se také neslo naše zadání: Ukažte lidem ve firmě cestu a změněte jejich myšlení tak, aby firma dokázala naplnit ambici dvojnásobné rentability.

Jak jsme postupovali

V prvním kroku jsme se věnovali analýze hlavního procesu = procesu realizace zakázky od předání obchodního případu až po předání zákazníkovi. Použili jsme metodu „brown paper“, kde jsme zmapovali proces tak, jak dnes funguje.

Následně jsme identifikovali slabá místa, která jsme si ověřili s vlastníky jednotlivých procesů, a definovali jsme nezbytná nápravná opatření, která jsme prioritizovali v čase.

Společně s managementem jsme revidovali a zjednodušili strategii a zaměření společnosti.

Poté jsme začali u procesů: přijetí poptávky, její zpracování, tvorbě nabídky a plánování. Jedná se o procesy, kde obvykle vzniká nejvíce pozdějších transakčních nákladů.

Pokračovali jsme změnou postupů a procesů v operativním a strategickém nákupu a v technické přípravě výroby.

Hodně času jsme věnovali práci mistrů ve výrobě při realizaci zakázek a při dodržování požadavků na kvalitu produktu. S tím souviselo také detailní vyhodnocování zlepšování na výstupní kontrole.

Paralelně jsme se věnovali rozvoji vyššího a středního managementu, aby správné postupy zapracovával a byl jejich podporovatelem a garantem.

Podobné projekty realizujeme agilním přístupem. Průběžně jsme vyhodnocovali náš postup a upravovali priority spolupráce tak, jak bylo dosaženo požadovaného cíle. Manažeři z firmy od nás obdrželi řadu postupů, schémat, instrukcí a nástrojů, aby měli dostatek pomůcek k realizaci změny.

Po ukončení hlavní časti projektu se věnujeme průběžným follow up aktivitám podle přání klienta a dokončujeme akademii pro mistry.

Přínosy pro firmu

Naše odměna byla navázána na splnění konkrétního cíle v oblasti rentability. Cíl byl překročen.

  • Revize firemní strategie, její zjednodušení a zacílení
  • Přeskládání a propojení vnitřních procesů a posílení spolupráce napříč firmou
  • Rozpohybování oblasti MTZ, Plánování a Výroby
  • Významné změny ve stylu řízení managementu společnosti
  • Rozvoj středního managementu
  • Naplnění portfolia zakázek na několik let dopředu
  • Zvýšení rentability interních procesů