PILÍŘE NAŠICH SLUŽEB

PORADENSTVÍ

Zlepšujeme řízení firem nebo úřadů samosprávy a státní správy

ŘÍZENÍ FIREM

Přebíráme odpovědnost
za řízení celých firem.

INVESTOVÁNÍ DO FIREM

Vyhledáváme investory, nakupujeme
a prodáváme firmy.

V čem je
naše síla

Kombinujeme podnikatelský nadhled, osvědčené manažerské nástroje a práci s lidmi ve firmě.

Umíme se na zadání podívat z podnikatelského nadhledu, navrhnout takové řešení, aby odpovídalo možnostem firmy/ úřadu, zapojit vaše lidi do řešení a ukázat jim, jak v nových podmínkách fungovat.

Nevysíláme do firem „osamělé bojovníky“, ale poskytujeme službu sehraných manažerských týmů – navíc ještě s podporou odborníků zavedené poradenské firmy. Posunu v úspěšnosti a hodnotě firem – tak dosahujeme kombinací manažerské akčnosti a důslednosti a poradenské prozíravosti a chytrosti.

Do jinak ryze právní a ekonomické disciplíny vnášíme pohled maximálního využití potenciálu firmy po zrealizování celé transakce. Poskytujeme podporu v rámci hledání investorů, předinvestičních prověrek a následně během celého procesu fúze a/nebo akvizice.

Pokud je to žádoucí, nekončíme uzavřením dohody, umíme vše dotáhnout do zrealizování změn v obchodu, procesech, personalistice, reportingu apod.

Skokový růst výkonu a změna myšlení lidí ve firmě/ na úřadě.

Dlouhodobá perspektiva firmy, zvýšení hodnoty firmy, zvládnutá krize firmy.

Vytěžení potenciálu transakce. Vysoká návratnost investice při koupení firmy.

Naše přidaná hodnota

Soukromý sektoR

Veřejný sektor

Řešení na míru

Kdybyste byli na mém místě, co byste udělali?

 • Jsme dlouhodobým partnerem pro rozvoj firmy nebo úřadu. Vždy hledáme cesty jak firmě / úřadu pomoci naplnit jejich cíle/ vizi.
 • Propojujeme firmy s úřady, nebo firmy mezi sebou
 • Zpracováváme studie proveditelnosti nebo business plány
 • Pomáháme se zdroji financování dalšího rozvoje firmy/ úřadu

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Řešení na míru

Kdybyste byli na mém místě, co byste udělali?

 • Jsme dlouhodobým partnerem pro rozvoj firmy nebo úřadu. Vždy hledáme cesty jak firmě / úřadu pomoci naplnit jejich cíle/ vizi.
 • Propojujeme firmy s úřady, nebo firmy mezi sebou
 • Zpracováváme studie proveditelnosti nebo business plány
 • Pomáháme se zdroji financování dalšího rozvoje firmy/ úřadu

Dlouhodobé řízení firem, restart firmy

Nemám komu předat řízení firmy, co mám dělat?

Jak mít pod kontrolou rychlý růst firmy?

Už nemáme energii na restart nebo rozvoj firmy, co máme dělat?

Existuje řešení, když potřebuji vyměnit část managementu?

 • Převezmeme řízení firmy nebo vybrané části (obchod, výroba, logistika).
 • Zavedeme takový způsob řízení firmy, aby byla dlouhodobě úspěšná.
 • Odřídíme restart firmy resp. skokovou změnu v obchodním modelu nebo fungování firmy.
 • Připravujeme firmu na prodej nebo vstup strategického partnera (zvedáme hodnotu firmy před prodejem).
 • Řídíme firmy těsně po prodeji /převzetí novým vlastníkem.

IT a podnikové technologie, digitalizace, AI

Jak to udělat, aby si IT oddělení podporovalo náš byznys a nebylo brzda změn?

Chci pořídit nový informační systém. Každá firma mi říká, že jejich řešení je nejlepší. Jak to mám udělat?

Jak se připravit na digitalizaci ve firmě a z jaké strany začít?

 • Optimalizujeme fungování Vašich technologií, tak aby pracovali pro Vás a ne Vy pro ně.

 • Umíme skloubit byznysovou a IT odbornost a díky tomu pomoci dobře vybrat a efektivně implementovat informační systémy.

 • Pomůžeme vám najít řešení, kde bude vyvážená investice do informačního systému a pří-nos pro firmu.

 • Pomůžeme Vám řídit IT a pokud to bude potřeba dodáme Vám profesionály, které Vám nastaví zdravé a ekonomicky optimální fungování IT.

 • Ukážeme vám, jak efektivně řídit firmu přes data, jak s nimi dobře pracovat. Připravíme vám dashboardy na míru – například pro řízení obchodu, HR controlling, řízení firmy, ří-zení výroby apod.

 • Ve spolupráci s aliančními partnery vám pomůžeme najít místa, kde se vám vyplatí praco-vat s AI

Obchod a marketing firmy

Jak zvýšit prodeje/ marže?

Jak mám získat nové zákazníky?

 • Aktualizujeme obchodní model nebo zavádíme nové obchodní formáty (eshop, market place, franchisa, aliance, KAM).
 • Zefektivňujeme řízení obchodu (role manažera, obchodní reporting, porady…).
 • Rozvíjíme obchodníky zejména v oblasti získání nových klientů a budování vztahů.
 • Zvedáme obchodní výsledky firmy (ucelené projekty, kde je zadání zvednout konkrétní ukazatele).

Efektivní výroba

 Jak zkrátíme výrobní časy?

Jak zvedneme kapacitu výroby s tím, co máme k dispozici?

Jak zlepšíme řízení údržby?

Jak můžeme flexibilně reagovat na výkyvy v poptávce?

 • Zavádíme principy provozní excelence a štíhlé výroby do života firmy (5S, TPM, SMED, KANBAN).
 • Učíme mistry jak vést lidi ve výrobě.
 • Zlepšujeme plánování ve výrobě.
 • Nastavujeme efektivní komunikaci a plánování mezi obchodem a výrobou.
 • Přinášíme metodiku řízení výkonu výroby.

Strategie a strategické řízení firmy, fúze & akvizice

Potřebuji prodat firmu, co mám dělat?

Co máme všechno udělat, když připravujeme spojení s jinou firmou?

Jak vytěžit z fúze nebo akvizice maximum?

K čemu mi bude dobrá strategie a jak zajistit, aby nebyla strategie jen na papíře nebo v hlavě několika lidí?

 • Zastupujeme investiční fondy, které investují do firem a zajišťujeme pro ně vyhledání vhodných firem pro investování
 • Poskytujeme podporu během celého cyklu fúze a/nebo akvizice, tj. identifikace, realizace, integrace a případný prodej. (Na Slovensku je v této oblasti naším partnerem firma Stormlevel)
 • Provedeme hloubkovou předinvestiční prověrku, tj. provozní, finanční, daňovou a právní due diligence.
 • Navrhneme a následně odřídíme skokové změny vyvolané fúzí nebo akvizicí (v obchodě, procesech, organizační struktuře).
 • Vtahujeme celou firmu do definovaní strategických driverů / priorit firmy.
 • Vyčíslíme přínos strategických driverů do EBITDA v tříletém horizontu.
 • Zakomponujeme práci se strategickými prioritami do řízení firmy.
 • Zpracováváme strategické plány rozvoje města nebo kraje.

Kyberbernetická bezpečnost a směrnice NIS2

Naši zákazníci nás informovali, že bychom měli splnit předpisy dle směrnice NIS2 o bezpečnosti IT. Jak to máme uchopit, co v té oblasti máme dělat?

Jak si ověřím, že firma je dobře ochráněná před kybernetickým útokem?

Co to znamená ochránit firmu proti kybernetickým útokům?

Jak mám ochránit data firmy?

 • Umíme skloubit pohled na váš byznys a pohled na bezpečnost dat a ukázat vám, co z hle-diska kybernetické bezpečnosti ošetřit – tj. jak nastavit fungování firmy abyste měli dosta-tečně ochráněný svůj byznys před kyberútokem. Pomůžeme vám vybrat vhodnou kombi-naci dodavatelů jednotlivých řešení.

 • Přesně vám vyspecifikujeme, co pro vás představuje směrnice NIS2, jaké to nařizuje osobní odpovědnosti konkrétních osob (Majitelů, jednatelů, IT Managerů) a jaká opatření zavést, aby firma fungovala v souladu se směrnicí.

 • Umíme zprostředkovat realizaci tzv “penetrační testu“, který ověří, jak je aktuálně firma chráněná proti kybernetickému útoku. Budete tak mít jasné zadání pro vaše IT

Personalistika a rozvoj lidí

Jak změnit postoje/ chování lidí?

Jak získám a namotivuji do firmy nebo úřadu ty správné lidi?

Jak si ochráním důležité know how a odbornosti ve firmě?

Jaké HR nástroje mi pomohou?

 • Realizujeme individuální rozvoj TOP manažerů nebo majitelů firem.
 • Zavádíme HR procesy (nábor, onboarding, adaptace, hodnocení, odměňování, talent management).
 • Navrhujeme koncepce rozvoje lidí ve firmě. Realizujeme rozvojové programy zaměřené na změnu chování a postojů
 • Navrhujeme a realizujeme koncepty rozvoje talentů nebo generační obměny.
 • Měníme firemní kulturu.
 • Realizujeme headhunting pro vybrané pozice.

Procesy, projekty a efektivnost řízení firmy

Jsou procesy ve firmě/ na úřadě efektivní, neplýtváme zdroji?

Jak rychleji reagovat na změny na trhu / potřeby zákazníků?

Přes jaké parametry firmu řídit ?

 • Zavádíme procesní řízení – identifikujeme hlavní procesy a činnosti a na základě nich tvoříme/ měníme organizační strukturu s ohledem na zrychlení procesů.
 • Optimalizujeme procesy – snižujeme plýtvání zdroji (kapacitou lidí, financemi, časem) v rámci procesu.
 • Zavádíme principy a nástroje operational excellence.
 • Nastavujeme standardy projektového řízení ve firmě dle metodik PMI/PRINCE 2 a IPMA.

 • Pomáháme nalézt optimální rovnováhu mezi tradičním a agilním projektovým řízením.

 • Zavádíme Project Management office (PMO) a Project Portfolio management (PPM).

 • Řídíme náročné projekty jako interim projektoví manažeři (implementace SW nástrojů, přesun výroby apod.).

Finanční řízení, firemní finance, hodnota firmy

Jak nastavit dobré finanční řízení? Co všechno mám chtít od finančního ředitele?

Co mám jako majitel firmy sledovat z hlediska financí? Jak dobře připravit firmu na prodej?

Co mám dělat, aby se mi zlepšilo cash flow nebo zvedla ziskovost firmy?

Jakou hodnotu má moje firma pro investora?

 • Pomůžeme nastavit finanční řízení ve firmě tak, abyste měli reálný přehled o aktuální fi-nanční situaci, byli schopni správně se rozhodovat a plánovat.

 • Pomůžeme s řízením a plánování cash flow, aktualizaci kalkulací, nastavení spolehlivého finančního reportingu, nastavením finančního controllingu, řešením likvidity.

 • V případě potřeby nastoupí náš interim CFO (interim finanční ředitel) s poradenskou pod-porou kolegů, zkušených ředitelů a manažerů vybavených potřebnými zkušenostmi a ově-řeným know-how.

 • Ukazujeme, jak se na firmu dívat z pohledu investorů (co má pro ně hodnotu a proč).

 • Pomáháme při prodeji nebo převzetí firmy – provádíme provozní a finanční due diligence, oceňování firem, podporujeme ve vyjednávání.

Zásoby a logistika

Jak zefektivnit pohyb zboží a surovin uvnitř společnosti?

Kolik financí nám vážou zásoby?

 • Umíme nastavit celý SC řetězec od dodavatelů až k zákazníkům a to včetně CD, Hubů a skladů
 • Designujeme  štíhlý a plynulý D2D pohyb zboží a materiálu uvnitř firmy
 • Pomáháme řízeným způsobem snižovat a optimalizovat zásoby s cílem zrychlit jejich obrátkovost a zlepšit CF firmy

Smart City

Která chytrá řešení jsou pro nás vhodná a smysluplná?

Jak vybrat, realizovat a vyhodnotit účinnost chytrých řešení?

Je to spíše o technologiích, nebo o lidech?

 • Nastavíme Koncepci Smart City vždy „na míru“ dané samosprávě, navrhneme způsob zavedení chytrých řešení a vyhodnotíme jejich skutečnou smysluplnost a účinnost.
 • Pomůžeme s řízením celého procesu; budeme stát při Vás v průběhu zavádění chytrých řešení.
 • Postaráme se o komunikaci směrem k veřejnosti.

Řízení a rozvoj samospráv

Na jaké oblasti a opatření je vhodné se zaměřit, jaké silné stránky mohu při rozvoji města, kraje či regionu využít a jak se vypořádat s nedostatky?

Jak na komunikaci a řízení celého procesu strategického plánování?

 • Provedeme Vás celým procesem strategického plánování a pomůžeme Vám i s realizací konkrétních opatření pro rozvoj města, kraje či regionu
 • Vyhodnotíme současnou situaci, úspěchy i neúspěchy, stanovíme ty správné cíle a navrhneme smysluplnou a optimální cestu, jak cílů dosáhnout
 • Pomůžeme Vám s nastavením měřitelných ukazatelů a zajistíme vyhodnocení plnění nastavených cílů

Řízení a rozvoj úřadů

Jak skutečně funguje náš úřad z hlediska efektivity, otevřenosti, spolupráce.

Na co se zaměřit, jaké agendy a oblasti posilovat a rozvíjet a jaké zvolit nástroje?

Jak rozvíjet a motivovat zaměstnance?

 • Objektivně vyhodnotíme úroveň a kvalitu řízení úřadu, procesů i lidí a navrhneme vhodná opatření
 • Navrhneme strategii rozvoje úřadu, včetně konkrétních zásad a opatření
 • Pomůžeme v oblasti řízení lidí, jejich náboru, výběru, adaptace, rozvoje, vzdělávání i hodnocení

Financování projektů a procesů ve veřejné samosprávě

Jakým způsobem zajistím financování běžných, provozních i investičních výdajů?

Z jakých zdrojů mohu finanční prostředky získat, jakým způsobem a které jsou pro mne vhodné?

 • Objektivně posoudíme Vaši financí situaci a vyhodnotíme dopad na Vaše investiční a rozvojové možnosti
 • Navrhneme vhodný způsob financování rozvojových projektů a investic
 • Pomůžeme Vám s výběrem vhodného dotačního titulu a zpracujeme pro Vás žádost o dotaci

Interim management, krizové řízení

Co můžeme dělat, když nemůžeme rychle obsadit klíčovou pozici?

Co můžeme dělat, když se firma dostala do finančních potíží?

Jak odřídit velkou změnu tak, aby to nemělo vliv na výkon firmy?

 • Řídíme projekty jejichž cílem je organizační změna, změna obchodního modelu, spojení několika firem, snižování nákladů nebo krizové řízení
 • Dočasně zastáváme TOP manažerskou pozici po dobu vyhledávání vhodného kandidáta

Hledáme lidi pro naše klienty

Mám manažery a specialisty s vhodným profesně – osobnostním potenciálem?

Jaké jsou klíčové požadavky na danou pozici?

Jakou zvolit strategii (ideální postup) pro obsazení pozice?

 • Pomáháme klientovi vyhledat zvolit tu správnou strategii náboru a vybrat kandidáta/ kandidátku s vhodným osobnostním, hodnotovým a profesním potenciálem.
 • Pomáháme klientovi sestavit tým s požadovaným výkonem ale také takový, který zapadne do firemní kultury firmy.
 

Zaměřujeme se na LIMITED DIRECT SEARCH MANAŽERŮ A SPECIALISTŮ

Metoda vyhledávání manažerů a specialistů je synergickou kombinací různých zdrojů vyhledávání kvalitních kandidátů/kandidátek.

 

Tuto službu zajišťuje společnost TRITON Hunters s.r.o.

Máme mnoho spokojených klientů

Staňte se naším dalším partnerem